PLUSPUNT:
gespecialiseerd 
hulpaanbod voor LGBTQIA+ personen

 

PLUSPUNT zet in op bestaande pijlers van PUNT.vzw.:

 

1. Begeleide praatgroepen voor en door de doelgroep

Binnen PUNT.vzw streven we naar een inclusieve werking van de praatgroepen. Dit houdt in dat LGBTQIA+ personen welkom zijn in elke praatgroep en dat de praatgroepbegeleiders vormingen volgen omtrent genderinclusief werken. Je kan dus makkelijk instromen in één van onze praatgroepen.

Daarnaast vullen we het aanbod van onze praatgroepen verder aan met themagroepen specifiek gericht op LGBTQIA+personen. Naast het slachtofferschap‚ zal hier specifiek de focus liggen op gendergerelateerde gespreksonderwerpen zoals genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie... Indien jouw noden meer hierbij aansluiten, kan je dit tijdens het kennismakingsgesprek aangeven.

Een praatgroep komt maandelijks samen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een therapeut‚ Zo kunnen slachtoffers of naasten van slachtoffers van de LGBTQIA+gemeenschap aansluiting vinden in een veiligere omgeving.

 

2. Doorverwijzing naar psychologische ondersteuning

Het aanbod houdt ook een doorverwijzing naar zorgvuldig gescreende hulpverleners, die een expertise hebben opgebouwd in het werken op de intersectie van LGBTQIA+ personen en seksueel grensoverschrijdend gedrag en daardoor sensitief te werk gaan met de doelgroep. Voor een doorverwijzing gebruiken onze therapeuten de hulpverlenersdatabank die wij zelf aanleggen. Deze databank wordt gebruikt om de vragen en noden van een cliënt te matchen aan één/of meerdere hulpverleners. Tijdens de kennismaking met deze hulpverleners peilen onze medewerkers ook naar kennis en ervaring in het genderinclusief werken.

 

Daarnaast bouwt PUNT vzw een netwerk uit van verschillende belangenbehartigers en verenigingen die werken rond gender- en seksuele diversiteit. Hiermee waarborgen we de doorverwijzing van personen die in aanraking komen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar LGBTQIA+ sensitieve hulpverleners. Hiervoor werkt PUNT.vzw samen met Transgender infopunt, Intersekse Vlaanderen, Het Roze huis, Boys Project, Violett, het Kabinet van Gelijke Kansen, Wel jong en Cavaria.

 

 

3. Juridische ondersteuning

Verder verdiepen we ons in gender- en seksualiteitsinclusieve kwesties. Door het uitbouwen van deze expertise trachten we elk slachtoffer optimaal te ondersteunen bij juridische vragen.

 

4. Consultfunctie

Tot slot bieden wij een consultfunctie voor omgeving en derden die geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van LGBTQIA+ personen.

 

 

“De vrijheid om jezelf te kunnen zijn, dat is de kern van onze samenleving. Ons land is nog steeds een voortrekker op vlak van LGBT-rechten, maar we zakken dit jaar wel van de 2e naar de 3e plaats op de Europese Rainbow Index. Een teken om elke dag verder te blijven werken aan gelijke kansen, niet alleen theoretisch op papier maar effectief in het dagdagelijkse leven. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we dan ook verschillende acties om LGBT-fobie aan te pakken en slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beter te ondersteunen. Zo wordt er gewerkt aan toegankelijke meldpunten en virtuele en fysieke safe spaces waar slachtoffers op een laagdrempelige manier hun verhaal kunnen doen. We doen beroep op het engagement, de mobilisatiekracht én de expertise van middenveldorganisaties zoals Punt.vzw om mensen hier naartoe te leiden en bij te staan.”

 

- Bart Somers, Vlaams minister van Gelijke Kansen