• Advies en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Werd je slachtoffer in de voorbije 72 uur? Neem dan zeker eerst een kijkje onder ‘Eerste hulp’
  • We zijn er voor jou, je bent niet alleen!

Nood aan globale cijfers: het in kaart brengen van het probleem

Algemeen genomen zijn er te weinig cijfers en is er te weinig onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de contacten en opzoekingen is gebleken dat het wetenschappelijk onderzoek naar deze problematiek in Vlaanderen op sporadische en versnipperde wijze werd gevoerd.

Zorg voor een betere dataverzameling:

  • Politionele criminaliteitsstatistieken, gerechtelijke statistieken (parketten), veroordelingsstatistieken...

 

Zorg voor een systematisch domeinoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek op Vlaams en nationaal niveau.

 

Zorg voor algemeen herhaald onderzoek. Op die manier kunnen tendensen zichtbaar worden en kan de politiek zich baseren op evidence-based onderzoek, wat nu niet het geval is.

 

Zorg voor specifiek onderzoek naar bepaalde doelgroepen of fenomenen, zoals bijvoorbeeld:

  • prevalentie-onderzoek, conform de meest recente wetenschappelijke inzichten in hoe dergelijk onderzoek moet verlopen.
  • Onderzoek naar misbruik en geweld uit het verleden.
  • Onderzoek naar minderheidsgroepen en risicogroepen rond het thema.
  • Onderzoek naar seksuele uitbuiting van (minderjarige) slachtoffers, van het ronselen tot en met de uitbuiting zelf wordt gefaciliteerd door het internet. Dataverzameling hieromtrent is moeilijk, maar niet onmogelijk.