Partners

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (subsidie)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Specifiek doet het Instituut onder meer onderzoek naar de ervaring van vrouwen en mannen met seksueel geweld, coördineert het het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld met bijzondere aandacht voor seksueel geweld en ondersteunt het de zorgcentra na seksueel geweld.

CAW (samenwerking)

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW. Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg ’tussen de mensen zijn’ in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

1712 (samenwerking)

1712 is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over geweld, over kinderen die elkaar pijn doen en kwetsen, over volwassenen die kinderen pijn doen, … Voor kinderen die zelf pijn gedaan worden, voor kinderen die weten dat iemand anders pijn gedaan wordt, voor kinderen die anderen pijn doen, voor volwassenen die kinderen willen helpen. Je kan de medewerkers op weekdagen bereiken tussen 9u en 17u. Mailen kan natuurlijk altijd. 1712 is anoniem. Je hoeft niet te zeggen wie je bent. Als je belt staat daarna het telefoonnummer niet op de telefoonrekening. 

Family Justice Center (samenwerking)

Veilig thuis is een samenwerking tussen diensten die werken met gezinnen waar er geweld is. Vaste partners zijn politie, parket, CAW, jeugdbescherming, OCMW… Elke regio vult het aanbod in afhankelijk van de noden en mogelijkheden. Dit kan een Family Justice Center zijn en/of een ketenaanpak, waar verschillende diensten gevestigd zijn op één plek. De kern van het concept is om slachtoffers een beter, gecoördineerde dienstverlening aan te bieden. Het doel is om geweld te stoppen en verder escalatie te voorkomen.

Moderator – forum voor herstelrecht en bemiddeling

Als slachtoffer van seksueel misbruik kan je nood hebben aan een gesprek met de dader of vice versa. Moderator helpt slachtoffer en dader om het gesprek aan te gaan over feiten, achtergronden, betekenis en gevolgen van het misdrijf, zodat vragen een antwoord krijgen en ieder het gebeurde een plaats kan geven in het verdere leven.

Kabinet Welzijn (subsidie)

Kabinet Welzijn biedt ondersteuning aan ervaringsdeskundigheid. Zij maken het mogelijk voor PUNT. vzw om lotgenotencontact aan te bieden door financiële ondersteuning en professionele intervisiemomenten voor begeleiders.

Stad Antwerpen (subsidie)

Stad Antwerpen ondersteunt binnen PUNT. vzw het luik sensibilisering. Dankzij een locatie en financiële steun, creëert de stad de mogelijkheid om lezingen gratis aan te bieden aan het algemeen publiek.